HOME

Slider
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2. กระตุ้นนักศึกษาและคนในสังคมให้เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นรากฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 3. สนับสนุนให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
 4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
 5. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษาไทย
ประโยชน์ที่ผู้เข้าโครงการจะได้รับ
 1. เกิดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบมา
 2. สามารถนำแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างเป็นผลงานจริงได้
 3. นำองคค์ความรู้ด้านต่างๆ มาใช้ในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ
 4. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และแก้ไขปัญหาผ่านการปฏิบัติงานจริง
 5. สามารถนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการ คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง
Slider
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

นวัตกรรมทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
- เป็นการออกแบบที่สามารถนำไปผลิตและสามารถต่อยอดเชิงธุรกิจได้จริง
นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ (Health & Wellness)
- ออกแบบให้มีศักยภาพใช้ได้ในภูมิประเทศ ทนทาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา
-ออกแบบที่สามารถนำไปผลิตเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้จริง
ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 20 Mb

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. ผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ปวส. ทุกชั้นปีในสถาบันอาชีวศึกษา
 2. เป็นการประกวดแข่งขันในลักษณะทีมมีสมาชิกในทีม จำนวน 5 – 10 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล
ระยะเวลาของโครงการ

รอบที่ 1 เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – หมดเขตการส่งผลงานวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
นักศึกษาสมัครลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานทาง เวบไซต์หน่วยงาน www.singhaarcheewa.com

รอบที่ 2 กิจกรรม “เปิดบ้านสิงห์” วันที่ 14 ธันวาคม 2562
วิทยาลัยที่ส่งผลงานเข้าประกวดและวิทยาลัยที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ให้ความรู้โดยวิทยากรจากภาคธุรกิจนวัตกรรมและจากผู้บริหารระดับสูงของสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ณ หอประชุมใหญ่บริษัทบุญรอด เวลา 13:00 – 16:00 น.

รอบที่ 3 ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของแต่ละประเภท รวม 20 ทีม

รอบที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ
ทีมที่ผ่านคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายของแต่ละประเภทจะต้องนำชิ้นส่วน-อุปกรณ์ ของผลงานสิ่งประดิษฐ์มาทำการประกอบเพื่อโชว์ผลงาน ณ สถานที่จัดแสดงผลงาน

Slider
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Call Center : 099 449 9912

Slider