HOME

Slider

โครงการ SINGHA R-INTERN

โครงการฝึกงานของนักศึกษาอาชีวะ
ทั้งสายช่างและพาณิชย์

ส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
มุ่งพัฒนาศักยภาพ เพื่ออาชีวะรุ่นใหม่
ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง

Slider
Slider
โครงการจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงแรกเป็นการเรียนรู้ฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้มีทักษะสายอาชีพด้านต่าง ๆ ทั้งผู้บริหารของสิงห์ และวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ หัวข้อในการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ประวัติ วิธีคิดแบบสิงห์ กลยุทธ์การตลาดของสินค้าแบรนด์ต่างๆในเครือสิงห์ วิธีคิดเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ

Slider
คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

‘Good to
GREAT’

คุณณัฏธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
“การเงิน การบัญชี

และการบริหารความเสี่ยง”
คุณชลวิทย์ สุขอุดม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

#SINGHAWAY

ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
ที่ปรึกษาโครงการ SINGHA R-INTERN
“การสื่อสารการตลาด IMC”
คุณภานุ ชัยศิริ
“บุคลิกภาพที่ดี สร้างได้”
previous arrow
next arrow
Slider
ช่วงที่สอง

ออกนอกสถานที่เพื่อเรียนรู้ดูงานในสายงานต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาทิเช่น กระบวนการผลิตสินค้า - กระบวนการผลิตแก้วและบรรจุภัณฑ์ - การบริหารจัดการโลจิกติกส์ - เทคนิคการขายแบบตัวแทนจำหน่าย ไปจนถึงการบริหารจัดการร้านอาหารในเครือ

Slider
เยี่ยมชม บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
และ LEO Stadium
เยี่ยมชม บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
และ LEO Stadium
เยี่ยมชม บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จำกัด
เยี่ยมชม บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด
และร้านอาหารในเครือ
previous arrow
next arrow
Slider
ช่วงที่ 3

ออกนอกสถานที่เพื่อฝึกปฏิบัติงานจริง และ
นำเสนอโครงงานต่อผู้บริหารระดับสูงของสิงห์

Slider
previous arrow
next arrow
Slider
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
วิธีการคัดเลือก

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษา และกำลังศึกษาในระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่จำกัดวิทยาลัย

รอบแรก สอบ Online พร้อมกันทั่วประเทศ เปิดระบบตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562

รอบที่สอง คัดเลือกผู้ผ่านรอบแรก เพื่อสอบสัมภาษณ์กับผู้บริหารสิงห์ ณ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น วันที่ 14-15 กันยายน 2562

ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ ทาง www.singhaarcheewa.com และ Facebook : SINGHA Archeewa

มีความตั้งใจจริงที่จะร่วมโครงการ SINGHA R-INTERN และมีความต้องการที่จะเรียนรู้งานใน 6 สาขาวิชา ดังนี้

หากผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมโครงการ SINGHA R-INTERN ได้ตลอดทั้งโครงการ

มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี

- การตลาด
- การบริหารจัดการการเงิน การบัญชี
- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
- การขาย และระบบตัวแทนจำหน่าย
- การบริหารจัดหารคลังสินค้า และการขนส่ง (Logistics )
- การบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร

Slider
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Call Center : 099 449 9912
Slider
Copyright © 2019. All rights reserved.