Interview

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการ SINGHA R-INTERN ปีที่ 9

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14-15 กันยายน 2562
สถานที่ : บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ที่อยู่ : 999 ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อด้านล่าง จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อยืนยันสิทธิ์ และนัดหมาย วัน-เวลา ในการ
สอบสัมภาษณ์อีกครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 099 449 9912

ชื่อนามสกุล
กนกวรรณ อุตะมา
กมลเนตร โสพิกุล
กรรณิกา บุญพรม
กรวิการ์ เกษสี
กฤษฎา พุฒสกุล
กษิดิศ ศรีชวนะ
กันตภณ กาพยานุพันธ์
กัลพิรมย์ กะสิรักษ์
กีรติ ปิณฑะแพทย์
ขชิต ภู่ประดิษฐ์
คเชนทร์ ชัยรักษ์
จักรพงศ์ ต๊ะประจํา
จักรพันธ์ ดีสงคราม
จันทร์จิรา สุกตะกู
จิรภาธ เทียนกอน
จิราภรณ์ เครือสังข์
จิราภา ไกยราข
จิรายุทธ นาคสุวรรณ์
จุฑามาศ แก้วเสริฐ
เจนจิรา จันทร์สงวน
ชนรดี สังคะ
ชลทิชา ศิริผลา
ชลธิชา ฉิมพาลี
ชาญชัย ทองดวง
ชุติมา เสระ
ไชยวุธ เนตรนคร
ฐิติพงศ์ พิมขาว
ฐิติรัตน์ คำบอน
ณัฏฐณิชา กลิ่นพิกุล
ณัฏฐณิชา สงวนรัมย์
ณัฏฐณิชา จันทร์เหลา
ณัฐฐินันท์ เพ็ชรศรี
ณัฐธิกา ปูนขุนทด
ณัฐพร วรรณุสิทธิ์
ดนุพล หนองสระ
ทินภัทร มั่นยืน
ทิพยาภรณ์ พึ่งอ้น
ธนทัต วัฒนะโรจน์
ธนวัฒน์ บุญพินิจ
ธนวิทย์ มากบรรจง
ธนัช ประจุดทะเนย์
ธนัฎฐา โต๊ะลาวัล
ธรรมธร ศิริปรีชารัตน์
ธันวา พิมพ์ทอง
ธีรพงศ์ เอียดเลื่อน
ธีระพงษ์ สีหานอก
นพสรณ์ ศรีสุข
นฤชา ยาใจ
นันทพัทธ์ นนทะแสน
นิชกานต์ พิมพ์ศักดิ์
นิธินันท์ ทองอร่าม
นิธิภูมิ พะมาโท
บวรลักษณ์ ศรีจันหอม
เบญญา เจริญศรี
เบญธิญา แสงพา
ปพน ปัญญาดี
ปพน ศิลปี
ปรมี อยู่สุขสวัสดิ์
ประภัสสร มานะกรูด
ปรัชญา กู๋เจริญ
ปริญญา ธนาเศรษฐ์สุภัท
ปริศนา เชื้อสมุทร
ปิยพร ไชยโกฎิ
ปิยะรัตน์ หลังจิ
พงศธร วิญญูพรรณ
พงศ์พิสุทธิ์ ทาสี
พรชิตา ชูขาว
พรทิพย์ คงรอด
พรพรรณ เพชรสุริยา
พรพิพัฒน์ พึ่งเกิด
พรรณรายณ์ สังกะสี
พรสวรรค์ ดอนน้อย
พลรัตน์ ทรายทอง
พัณณิตา วงษ์คำจันทร์
พิทวัส ธรรมสนธิเจริญ
ภรินทร์ธร สิมาชัยฐิติกุล
ภัทรพรรณ นันทสูร
ภัทราพร ช่างไชย
ภัทรินทร์ ศรีทัพไทย
ภาคิน ติรสกลนิธิ
ภานุ รัตนหุน
มาริสา เฉยเถื่อน
มินทร์ประภา เสียบกระโทก
มุฐิตา นุชสูงเนิน
เมธา สุริยะวงษ์
ยุพารัตน์ ปุราชะธรรมโม
โยษิตา อุเทน
รณกร ศักย์ศิวกร
รติพงศ์ เรืองเดช
รสจรินทร์ ทองจันทรา
รสธร ใสกระจ่าง
รัตติกาล อุปทุม
ราเมศวร์ ธรรมวิเศษ
เรืองลดา มณีเนตร
วรพล วรรัตน์
วิชชุตา รวีสวัสดิ์
วิทยา ถาสอสุด
วิมุต เอ็มเหม็ดคาน
วิริยะ รอดไสว
วิไลวรรณ ดวงแก้ว
ศักรินทร์ เอี่ยมประเสริฐ
ศิริลักษณ์ ธิราช
ศิริลักษณ์ ศิลารักษ์
ศุภอร เอี่ยมศรี
สมเดช แซ่เฮ้อ
สมฤทัย ทองทวีพร
สมิตา หยดย้อย
สรวิชญ์ การดี
สหัสวรรษ ทักษิณ
สันห์สิรี ศึกษา
สิทธิชัย เชิดกร
สิทธิพงษ์ กลีบฉวี
สิริยากร ปากอุตสาห์
สุกัญญา เย็นสบาย
สุกัญญา บุญณาวงค์
สุกัญญา สาคเรศ
สุกัญญา ตรีวงษ์
สุพรรณษา ปลอดโชค
สุพัตรา เชื้อมีศรี
สุภัททา คล้ำจิต
สุริสา ละออศรี
โสภิดา ประมาณ
อนุกูล เรืองรอง
อภิชัช เอี่ยมเสือ
อภิชาต ดอนแก้ว
อภิวัฒน์ อยู่ลับ
อรณิชา กิจวิทยาวิชิต
อัญชญา พรหมนิตย์
อัญชลี ศรีคมขำ
อัญชลี ตรีรินทร์
อารียา ทองแพง
อาอิชะฮ์ พาลีเดช
อิทธิพล สุภาพ